دانلود رایگان


طرح تفصیلی شهر اردبیل - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود طرح تفصیلی شهر اردبیل- ضوابط و مقررات احداث بنا و شهرسازي 202 ص فرمت pdf فهرست مطالب: تعاريف -- كاربريهاي "خاص و تثبيت شده" -- كاربريهاي "تعيين شده - اولويت اول" -- تراكم پايه -- تراكم مجاز -- عوارض تعديل تراكم -- عوارض اضافه ارزش ناشي از بهره وري از كاربريهاي انتفاعي (حق تعي

دانلود رایگان دانلود طرح تفصیلی شهر اردبیل- ضوابط و مقررات احداث بنا و شهرسازي 202 ص فرمت pdf فهرست مطالب: تعاريف -- كاربريهاي "خاص و تثبيت شده" -- كاربريهاي "تعيين شده - اولويت اول" -- تراكم پايه -- تراكم مجاز -- عوارض تعديل تراكم -- عوارض اضافه ارزش ناشي از بهره وري از كاربريهاي انتفاعي (حق تعيين كاربري) -- نحوه استقرار در مناطق عملكردي -- ديگر تعاريف بكار رفته در اين ضوابط - منطقه بندي -- مناطق اصلي -- اجزاء مناطق اصلي --- منطقه مسكوني و عملكردهاي مربوطه ---- كاربريهاي مجاز در منطقه مسكوني و شرايط استقرار آنها ---- موارد استفاده مشروط زمين در منطقه مسكوني ---- كاربري هاي ممنوع در منطقه مسكوني ---- املاك اصلاحي در منطقه مسكوني ---- وضعيت كاربري بعد از اتمام زمان استيجار ---- بررسي طرح مجموعه هاي مسكوني --- منطقه عملكردهاي محله اي ---- كاربري هاي مجاز در منطقه عملكردهاي محله اي ---- نحوه استفاده مشروط از اراضي در منطقه عملكردهاي محله اي ---- كاربري هاي ممنوع در منطقه عملكردهاي محله اي --- منطقه عملكردهاي ناحيه اي --- منطقه عملكردهاي شهري --- سقف سطوح مجاز كاربري ها در مناطق عملكردي محله اي، ناحيه اي، منطقه اي و شهري --- منطقه استقرار كارگاهي --- منطقه عملكردهاي حريم معابر نسبتاً سريع شهري --- منطقه حريم جاده هاي نسبتاً سريع بين شهري --- عملكردهاي همجوار معابر فاقد نام عملكردي --- منطقه تاريخي- فرهنگي --- ضوابط و مقررات احداث بنا و كاربري اراضي در باغات و مزارع --- كاركردهاي قابل استقرار در محدودة كاربري عمومي غير انتفاعي و ذخيره خدمات --- محل استقرار كاربريهاي پيشنهادي الويت اول (تعيين شده تا تأمين كاربري) ---- كاربري هاي مجاز در اراضي پيشنهادي اولويت اول موارد استفاده مشروط از اراضي اختصاص يافته به كاربري هاي اولويت اول --- منطقه طراحي شده (آماده سازي و موارد مشابه) --- منطقه كاربري هاي عمومي و شهري --- منطقه عملكردي توريستي و تفريحي (جهانگردي) --- منطقه كاربردي ويژه اطراف رودخانه بالخلي چاي --- قطعههاي با كاربري مغاير با طرح قبلي -- ضوابط همجواري در مناطق عملكردي شهر - ضوابط تفكيك اراضي و اعياني -- ضوابط مربوط به تفكيك زمين -- تفكيك اعياني -- تجميع قطعات -- ساير ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك - ضوابط و مقررات شهرسازي -- ضوابط و مقررات تعيين عرض معبر --- معابر فرعي ---- تعيين عرض معابر كه براي آنها عرض تعيين نشده است ---- تعيين عرض معابرجديدي كه معمولاً در اثر تفكيك و يا طرحهاي آماده سازي جديد صورتمي پذيرد ---- مقررات اجرايي معابر با اشكال منظم ---- مقررات اجرائي معابر با اشكال نامنظم ---- مقررات اجرائي معابر با درجه تعيين شده ---- مقررات عمومي --- تعيين عرض مشخصات معابر اصلي -- حداكثر شيب طولي -- عرض حريم معابر -- پاركينگ حاشيه اي -- دوربرگردان، پياده و زيرگذر پياده --- دوربرگردان (درصورت نياز) و مقررات مربوط به آن --- مقررات مربوط به امكان ارتباط طرفين معبراز طريق ايجاد پل سرپوشيده و ساختمانهاي عمومي ونظاير آن و ضوابط لازم در اين زمينه --- مشخصات و ضوابط مسيرهاي مخصوص پياده و معابري كه دسترسي آنها قطع ميشود -- ضوابط پخ (شرايط احداث ساختمان در زمين هاي واقع در تقاطع شبكه هاي ارتباطي) -- مقررات مربوط به ارتفاع حصارها، ديوارها و… -- ضوابط پاركينگ --- پاركينگ معابر --- پاركينگ بانك ها و اداراتي كه احداث پاركينگ مراجعين در داخل آنها ممكن نيست --- پاركينگ ميادين معابر شرياني پاركينگ ديگر اماكن عمومي - ضوابط احداث بنا -- ضوابط ساده احداث بنا -- ضوابط تدقيقي احداث بنا --- ارتفاع بنا در جوار معابر --- محل استقرار بنا ---- ضوابط احداث بنا در جوار حياطهاي جنوبي )در قطعات جنوبي( ---- احداث بنا در جوار حياطهاي شمالي )در قطعات شمالي( ---- حياط در قطعات شرقي يا غربي ---- محل اشغال بنا و حياط در ديگر انواع قطعات ---- محل ساخت بنا در اراضي بزرگ و مجتمعسازيها --- حداقل فضاي باز --- ضوابط و مقررات عمومي ---- تعيين تراكم ساختماني ---- ضريب اشغال )سطح اشغال بنا در همكف و طبقات( تعداد طبقات و ارتفاع بنا ---- ضوابط مربوط به پاركينگ تعداد آن ---- فاصله دو بلوك ساختماني و ساير فضاهاي باز و بازشوها ---- مقررات مربوط به فضاها و تأسيسات روي بام، پله فرار و كولر گازي ---- ساير ضوابط احداث بنا ---- ضوابط احداث بنا در باغ - بنا --- پيش آمدگي، بالكن ها و نورگيرها ---- فاصله در اشكال مختلف احداث بنا ---- ساختمانهاي مختلط از نظر شكل احداث و طبقات ---- نحوه احداث بنا در اراضي غير منتظم ---- مشخصات بنا در جوار فضاهاي باز عمومي دائمي ---- ضوابط ساخت بنا و كارگاه در ساختمانهاي بلند ---- ضوابط و مقررات ايمني احداث بنا و ساختمان و همچنين علائم و تابلوها در سطح شهر - ضوابط و مقررات كاربري هاي )حوزه هاي فعاليتي( عمومي -- كاربري هاي تجاري و خدمات انتفاعي --- مقررات تفكيك و ساختمان اراضي تجاري --- ضوابط پاساژ براي شهر -- كاربري هاي درماني --- مقررات تفكيك و ساختمان اراضي درماني --- پاركينگ --- ضوابط احداث براي خوابگاه و پانسيون -- كاربري بهداشتي --- مقررات تفكيك و ساختمان اراضي بهداشتي - پاركينگ -- كاربري هاي آموزشي --- استفاده هاي مجاز در كاربري هاي آموزشي --- پاركينگ --- مقررات تفكيك و ساختمان اراضي آموزشي -- كاربري هاي فرهنگي و اجتماعي --- مقررات تفكيك اراضي --- مقررات ساختماني --- پاركينگ --- كاربريهاي مذهبي -- كاربري هاي ورزشي --- مقررات تفكيك و ساختمان كاربري هاي ورزشي --- پاركينگ --- ضوابط احداث باشگاه هاي خصوصي --- كاربريهاي تفريحي و تفريحي- ورزشي -- كاربري پارك و فضاهاي سبز عمومي و يا شهربازي در پاركهاي شهري --- استفاده هاي مجاز در كاربري پارك و فضاي سبز --- مقررات تفكيك و احداث ساختمانِ پارك ، فضاي سبز و تفريحي --- پاركينگ -- كاربري صنايع كارگاهي --- مقررات ساختماني در مورد مجتمع هاي كارگاهي -- كاربري پايانه ها، انبارها --- مقررات تفكيك اراضي --- مقررات ساختماني -- كاربري اداري -- كاربري هاي گردشگري و پذيرائي --- مقررات عمومي --- تفكيك اراضي --- مقررات ساختماني -- كاربري هاي ويژه - تجميع مقررات همنام -- تعاريف -- مقررات پاركينگ -- مقررات تفكيك -- مقررات عمده احداث بنا -- محل ساخت بنا در اراضي بزرگ و مجتمعسازيها -- باغات و مزارع -- ضوابط و مقررات عمده معابر و شهرسازي كاربريهاي اولويت اول -- كاربريهاي مغاير

طرح تفصیلی شهر اردبیل


دانلود طرح تفصیلی شهر اردبیل


طرح تفصیلی


شهر اردبیل


كاربريهاي خاص و تثبيت شده


كاربريهاي تعيين شده اولويت اول


تراكم پايه


تراكم مجاز


عوارض تعديل تراكمطرح


تفصیلی


شهر


اردبیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت ریاضی کسرهای متعارفی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم - درس هفتم فرجام کار

دانلود پاورپوینت درس سوم تفکّر و سواد رسانه ای : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

دانلود پاورپوینت لفظ و معنا درس 2 منطق دهم انسانی

دانلود پاورپوینت طلای سیاه درس 7 مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستاندانلود پروپوزال رشته مدیریت اثر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی و ترک شغلدانلود پاورپوینت درس اول پیام های آسمانی پایه هفتم بینای مهربان