دانلود رایگان


ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و طرح جامع شهر اهواز - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و طرح جامع شهر اهواز 328 ص فرمت word پيشگفتار: ضوابط و مقررات تفکيک و ساختمان طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتي شهر و همچنين هدايت و کنترل عمليات عمراني در محدوده توسعه آينده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومي، رفاه و ايمني شهروندان و همچنين پاي

دانلود رایگان دانلود ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و طرح جامع شهر اهواز 328 ص فرمت word پيشگفتار:ضوابط و مقررات تفکيک و ساختمان طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز به منظور کنترل نظام توسعه آتي شهر و همچنين هدايت و کنترل عمليات عمراني در محدوده توسعه آينده شهر، ارتقا سطح بهداشت عمومي، رفاه و ايمني شهروندان و همچنين پايدار نگهداشتن ارزشهاي فرهنگي و بالاخره فراهم آوردن امکان برخورداري ساکنان از فضاي شهري مساعد و تضمين تماس آنها با محيط شهري مناسبتر در بخشهاي ضوابط و مقررات عمومي و اختصاصي به انضمام الگوها و طرحهاي تيپ تنظيم و ارائه گرديده است. 1-3- ويژگيهاي معماري و ساختماني در اقليم گرم و مرطوب:1- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب:- اجتناب از انتخاب شيبهاي رو به شرق يا غرب جهت احداث ساختمان- استقرار ساختمان در جهت تابش حداقل انرژي خورشيدي در فصول گرم- انتخاب مصالح مناسب براي بدنه اطراف ساختمان به منظور به حداقل رساندن كسب حرارت- استفاده از درختان خزان دار به منظور ايجاد سايه بر روي ساختمان و كاهش ميزان كسب حرارت- استفاده از شكلهاي كالبدي مناسب براي كاهش سطوح خارجي مشرف به شرق و غرب (گسترش پلان ساختمان در جهت محور شرقي – غربي)- استفاده هرچه بيشتر از ديوارهاي مشترك در مجموعه هاي ساختماني و ايجاد بافت فشرده تر- پيش بيني پاركينگ سرپوشيده در ساختمانها2- محافظت ساختمان در برابر هواي گرم خارج:- محصور نمودن فضاي مورد استفاده در مواقع گرم با مصالح سنگين و عايق شده- جدا كردن فضاهاي حرارت زا مانند آشپزخانه از ساير فضاها- استفاده از عايقهاي حرارتي در تلفيق با هر نوع مصالح- پيش بيني پنجره هاي كوچك و يا حداقل رساندن سطح آنها- پيش بيني دريچه هاي چوبي با كركره هاي متحرك عايق حرارتي در پشت پنجره ها- اختصاص فضاهاي مشرف به جنوب به فضاهاي كم اهميت- سازماندهي پلان به صورتي كه امكان نفوذ آب در فصول گرم به فضاهاي داخلي محدود گردد.- پيش بيني سايه بانهاي مناسب (حتي المقدور خارجي) مناسب براي سطوح شيشه و بازشوها3- كاهش تبادلات حرارتي در ساختمان:- استقرار ساختمانهاي به هم پيوسته و پيش بيني پلانهاي فشرده و متراكم- پوشاندن حاشيه خارجي ساختمان با گونه هاي مختلف گياهان سبز- پيش بيني فضاهاي گرمازا مانند آشپزخانه در كنار پلان- استفاده از عايقهاي حرارتي مناسب در ديوارهاي خارجي به ويژه بام- اجتناب از پيش بيني پنجره هاي بزرگ به خصوص در نماي جنوبي ساختمان- استفاده از شيشه هاي دوجداره- پيش بيني ورقه هاي عايق حرارتي در داخل بازشوها4- كاهش تأثير بادهاي گرم و طوفاني در مجموعه ها:- احداث ساختمان در دامنه هاي پشت با باد گرم- پوشانيدن نماهاي روبه باد گرم و نورگيري از حياطهاي داخلي و مركزي- پيش بيني پلانهاي فشرده و نزديك به هم با بافت متراكم- استفاده از فضاهايي مانند گاراژ يا انبار به عنوان باد شكن- به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي ساختمان و قرار دادن ورودي اصلي در فضاهاي بي اثر و خنثي در مقابل باد گرم- استفاده از درهاي يكپارچه و عايق شده در نماهاي رو به باد گرم- درزبني كليه درها، پنجره ها و بازشوها- نصب دريچه با كركره هاي متحرك عايق حرارتي در پشت پنجره ها- طراحي عناصر محوطه به نحوي كه گياهان در بناهاي مجاور باعث هدايت بادهاي مطلوب با ساختمان شود- توجه به جهت وزش بادهاي غالب تابستاني در تعيين جهت استقرار ساختمان1-1-3- جهت استقرار ساختمان:- مناسب ترين جهت استقرار ساختمانها جهت 15 درجه شرقي الي پنج درجه غربي- نامناسبترين جهات از نظر كسب انرژي و در مواقع گرم سال 60 و 70 درجه غربي است.- راههاي دارا بودن سايه در گرمترين فصول سال گذرگاههاي شمالي – جنوبي با امكان انحراف از 15 درجه شرقي تا 15 درجه غربي مناسبترين جهات را دارا هستند و الويت بعدي در اين مورد خيابانهاي 30 درجه غربي و 30 درجه شرقي است.- پيش بيني سايه بان حتي در مناسب ترين جهات استقرار معابر با كاربري تجاري كاملاً ضروري ميباشد.- در طراحي محيط شهري با توجه به مسائل اقليمي ميبايست ضمن رعايت الگوي تلفيق شهر با فضاي سبز از جريان آب در سطح فضاهاي شهري مورد توجه قرار گيرد. 2-3- ملاحظات اساسيتوضيح 1- كليه مفاد ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طرح جامع شهر اهواز در چهارچوب قوانين كلي و مصوب مملكتي و شهرسازي و ساختماني تدوين گرديده و براي شهرداري شهر اهواز لازم الاجرا ميباشد.توضيح 2- چنانچه مغايرتي در ضوابط طرح جامع و قوانين جاري مملكتي حادث گردد، ضوابط مغاير مندرج در طرح جامع صرفاً ميبايست از طريق سازمان مسكن و شهرسازي استان خوزستان در مراجع قانوني از قبيل شوراي شهرسازي و معماري ايران، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميسيون ماده پنج طرح تفصيلي مورد بررسي و اصلاح مجدد قرار گيرد.توضيح 3- حدود شمول ضوابط و مقررات طرح تفصيلي اهواز در محدوده هاي مصوب طرح جامع كه در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي طرح جامع مشخص گرديده بوده و در برگيرنده اقدامات و فعاليتها بر روي اراضي مذكور از قبيل هرگونه تفكيك و تجميع، ساختمان و تأسيساتي كه در روي زمين يا زير آن ساخته و آنچه كه در بنا نصب ميگردد و همچنين گودبرداري، تسطيح، تراس بندي و يا هر نوع اقدامي كه شكل طبيعي زمينها را تغيير ميدهد و همچنين نحوه بهره برداري و استفاده از انواع ساختمانها و اراضي خواهد بود.توضيح 4- كليه كاربريهايي كه براساس توافق با شهرداري به عنوان خدمات مختلف شهري در كميسيون ماده پنج تثبيت ميگردد، ميبايست به جاي كاربري پيشنهادي طرح جامع براساس نقشه تفكيكي مصوب مورد عمل قرار گيرد.توضيح 5 – در مورد گذرگاههاي پيشنهادي طرح جامع چنانچه خط پروژه اي تهيه و به تصويب كميسيون ماده پنج برسد، ملاك عمل خط پروژه مصوب ميباشد.توضيح 6- واحدهاي تجاري موجود كه در طرح جامع به عنوان تجاري نواري تثبيت گرديده اند در صورت دارا بودن سند شش دانگ احداث بنا در طبقات فوقاني آنها ممنوع ميباشد.(در صورت تجميع عرصه اين واحدهاي تجاري با قطعات مجاور، با رعايت كاربري قطعه اصلي احداث واحدهاي تجاري با مجموع مساحت موجود تجاري به عنوان كاربريهاي مجاز با رعايت ضوابط تجاري بلامانع ميباشد).توضيح 7 – در صورتي كه آئين نامه ها و دستورالعملهاي رسمي مورد استفاده در اين ضوابط مورد تجديد نظر يا تغيير قرار گيرد ميبايست موارد جديد در ضوابط مورد استفاده قرار گيرد.................

ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و طرح جامع شهر اهواز


مقررات طرح تفصيلي و طرح جامع شهر اهواز


طرح تفصيلي و طرح جامع شهر اهواز


طرح جامع شهر اهواز


شهر اهواز


برنامه ریزی شهری


پایان نامه برنامه ریزی شهریضوابط


و


مقررات


طرح


تفصيلي


و


طرح


جامع


شهر


اهواز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ریز فضاهای نمایشگاه بین المللی تهران

پیشینه تحقیق تسهیم دانش

پروپوزال مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر نظریه برنشتاین و راه حل محور در تغییر سطح

پیشینه تحقیق تسهیم دانش

پیشینه تحقیق جو سازمانی

دانلود پاورپوینت از معدن تا خانه فصل 5 علوم پایه هفتم

سنگ

دانلود پاورپوینت اتوماتای یادگیر

توضیحات کامل در مورد مخاطرات محیطی زمین ساختی و آب و هوایی

دانلود پاورپوینت پرورش شتر مرغ