دانلود رایگان


دانلود طرح جامع شهر ساری - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود خلاصه گزارش طرح جامع شهر ساری 124 ص فرمت pdf فهرست مطالب: بررسی و شناخت شهر شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند آن در ادوار گذشته یی و اقلیمی شهر موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن مسائل کلی زمین شناسی (جنسی خاک، زلزله، آبهای زیرزمینی و غیره ساختمان زمین شناسی خصو

دانلود رایگان دانلود خلاصه گزارش طرح جامع شهر ساری 124 ص فرمت pdf فهرست مطالب: بررسی و شناخت شهر شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند آن در ادوار گذشته یی و اقلیمی شهر موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن مسائل کلی زمین شناسی (جنسی خاک، زلزله، آبهای زیرزمینی و غیره ساختمان زمین شناسی خصوصیات جغرافیایی جنس خاک آب های زیرزمینی منابع و نحوه تامین آب شهر، براساس اطلاعات موجود میزان مصرف و منابع تأمین آب شبکه توزیع آب مسائل هوا شناسی ریزش های جوی حرارت و دمای هوا رطوبت باد سیستم حرکت آبهای سطحی (باران) و موقعیت مسیلها در شهر نحوه دفع آب های سطحی (آب باران) در شهر و معایب آن خصوصیات جمعینی و اجتماعی شهر ویژگی های جمعیتی خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن و چگونگی تأثیر آن ها در توسعه کالبدی شهر نظام تقسیمات کالبدی و سلسله مراتب موجود شهر ساری بررسی خصوصیات اجتماعی شهر و نواحی مختلف آن تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطقی مختلف خصوصیات اقتصادی شهر اوضاع کلی اقتصادی شهر بخش های اقتصادی و وضعیت شهر در آن هاا بررسی تطبیقی شهر و استان ا ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی شهر ساری میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش های فعال مختلف اقتصادی و میزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخش ها و میزان و نسبت درصد بیکاری در شهر مسایل مربوط به ارزش زمین، ساختمان ها و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر هزینه های مربوط به مسکن (قیمت تمام شده، وضع خرید و فروش، اجاره و غیره) برنامه های آتی دولت و ارگان های محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی شهر به تفکیک بخش های مختلف همراه با تعیین میزان سرمایه گذاری لازم در هر بخش امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و … امکانات مالی و فنی شهرداری و … چگونگی رشد در آمدها و اعتبارات شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده امکانات این منابع مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی شهر خصوصیات کالبدی شهر نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر نحوه استفاده از اراضی شهر (زمین) کاربری فعالیت ها در طبقات وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری (آموزشی، بهداشتی، درمانی، مذهبی، وررنشی، تحرهنگی، فصای سببر و تعبیره) و تعیین کمبودها و انبارها در وضع موجود نحوه توزیع خدمات محله ای (آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، خرده فروشی و تعبیره) در مناطقی مختلف شهر با در نظر گرفتن شعاع کارکرد هر یک از خدمات بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگرسیمای بافت و سازمان شهری کنونی شهر ساری: تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهره از طریق بازدید های محلی ونمونه برداری اثر ساختمان هاتعداد طبقات سطح اشغال ( مسکونی)تراکم ساختمانی وضعیت کلی ساختمان های مسکونی در مناطقی مختلف شهره ار نظر نوع مصالح وکيفيت بناها و واحدهای مسکونی بر حسب نوع مصالح بناها و واحدهای مسکونی بر حسب عمر بنا بناها و واحدهای مسکونی براساس کیفیت ابنیه گروه بندی قطعات مسکونی مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر وضعیت کلی سکونتبررسی نمونه های مسکونی در شهروضع مالکیت اراضی در شهروضعیت بناها و محوطه های تاریخی موقعیت. گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تاسیساتوضع کمی و کیفی تجهیزات شهری (کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع زباله. آتش نشانی و ...) کمبودها و مشکلات موجود در این زمینهوضع شبکه بندی خیابان ها و معابر پیاده ار لحاظ سیستم شبکه بندی و مشخصات معابیر و تقاطع هاتعیین ساختار سنجش و تحلیل عرصه های راهبردیتبیین عرصه های محتواییسطح درونی ماهیت ذاتیپایداری شهریسطح بیرونی مأموریت های بیرونیتبیین عرصه های رویه ایمعرفی موضوعات تحلیلیسنجش و ارزیابی نظام کاربری زمین (کمی، کیفی، الگوی استقرار فضایی و مکانی)سنجش وار ربابی کمی نظام کاربری اراضیسنجش و ارزیابی نظام کاربری مسکونیسنجش و ارزیابی نظام کاربری های خدمات رفاه عمومی سنجش وار ربابی کیفی نظام کاربری اراضیسنجش و ارزیابی نظام اقتصاد فعالیت و زمین وضعیت اقتصادی شهر وضعیت اشتغال در شهراقتصاد رمین و ساختمانی در شهرجایگاه شهر ساری در برنامه های ملی و اسناد افرادستنقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده سنجش و ارزیابی نظام جمعیت و اجتماع شهرینظام جمعیتسنجش و ارزیابی نظام ترافیک و ترددتفکیک سفر سنجش و ارزیابی توان توسعه شهر ساری به لحاظ زیرساختی برآورد کمبودهای کمی و کیفی تاسیسات زیربنایی شهر ساری برآورد کمبودهای کسی و کیفی آب و فاضلاب برآورد کمبودهای کمی و کیفی برقبرآورد کمبودهای کمی و کیفی بخش مخابراتبرآورد کمبودهای کمی و کیفی بخش گاز شهر ساری برآورد کمبودهای کمی و کیفی تجهیزات شهر ساری برآورد کمبودهای کمی و کیفی بخش دفع زبالهبرآورد کمبودهای کمی و کیفی بخش آتش نشانی برآورد کمبودهای کمی و کیفی بخش گورستان و غسالخانهسنجش و ارزیابی توان تغییر و توسعه فضایی شهر سنجش توان توسعه بیرونیسنجش توان توسعه درونیتعیین، سنجش و ارزیابی ساختار فضایی شهرطراحی مدال مفهومی تعیین و ارزیابی ساختار فضایی (گام نخست) تبیین ساختار قضایی شهر ساری سطح منطقه ای تبیین جایگاه شهر در ساختار فضایی منطقه ای (گام دوم) تعیین و شناسایی ساختار فضایی شهر ساری (گام سوم) سنجش وار ربابی ساختار قضایی شهر ساری (گام چهارم) سنجش و ارزیابی جایگاه شهر در ساختار فضایی پیراشهریسنجش و ارزیابی در سطح درونی ساختار فضایی شهر سنجش، اندازه شکل شهر سنجش نظم کارکردیسنجش شبکه روابط و پیوندهاسنجش نظم کالبد ی سنجش و ارزیابی عملکرد مجری اسناد برنامه ریزی شهر تعیین و تحلیل روندها و گرایشات، نیروها و قیود توسعه شهر تعیین و تحلیل روندها و گرایشات نوسعه شهرتعیین و تحلیل فیود مونر در توسعه شهرسنجش و تعیین مشکلات و مسائل استراتژیک سیستم فضایی کالبدی شهریسنجش و تعیین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر سیستم فضایی کالبدی

دانلود طرح جامع شهر ساری


طرح جامع شهر ساری


دانلود طرح جامع تفضیلی


طرح جامع


برنامه ریزی شهری


توسعه شهری


توسعه پایدار شهریدانلود


طرح


جامع


شهر


ساری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانلود پاورپوینت درس 21 تم 21 ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود طرح جامع شهر کاشان

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم - فصل سوم جهان اجتماعی

پیشینه تحقیق بازاریابی و بازاریابی اجتماعی

پروژه دانشجویی زبان های برنامه نویسیشیوه ای نوین برای انتخاب سبد سهام بهینه از طریق روشهای های داده کاوی