دانلود رایگان


اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تعداد صفحات : 101 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش همراه با منابع و فهرست چكيده هدف از پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشي تقویت کننده های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه س

دانلود رایگان پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تعداد صفحات : 101 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش همراه با منابع و فهرست چكيدههدف از پژوهش حاضر تعيين ميزان اثربخشي تقویت کننده های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی در شهرستان های استان تهران است. روش پژوهش حاضر، آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل مي باشد. جامعه پژوهش را دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پايه سوم راهنمایی مدارس روزانه شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی 89-1388 تشكيل داده بود. نمونهاي به حجم 30 نفر به صورت خوشهاي چند مرحلهاي، ازسه مدرسه، واز هر مدرسه 10 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوري اطلاعات آزمون هوش وكسلر (براي همتا كردن گروهها به لحاظ بهره هوشي) و آزمونهاي معلم ساخته پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي است كه براي بررسي روايي اين آزمونها از روايي محتوايي آزمونهاي وابسته به ملاك و نظر چند تن از معلمان اين درس استفاده شد. از روش لاشه جهت محاسبه شاخص روايي محتوايي استفاده گرديد، و براي تعيين پايايي از ضريب پايايي آزمونهاي وابسته به ملاك روش درصد توافق استفاده گرديد. داده هاي به دست آمده با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي شفه تجزيه و تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي گروه تقويت پتهاي به طور معناداري بيشتر از گروه تقويت اجتماعي (002/0 p=) و گروه كنترل (001/0 p>) است. همچنين ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي گروه تقويت اجتماعي به طور معناداري بيشتر از گروه كنترل (021/0 p=) است. در مجموع تقويت كننده هاي پتهاي و اجتماعي باعث پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر کم توان ذهنی در درس علوم تجربي پایه سوم راهنمایی شد و همچنين تقويت كننده هاي پتهاي پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي را بيشتر از تقويت كننده هاي اجتماعي افزايش دادند.كليد واژه ها: كم توان ذهني، تقويت كننده، تقويت كننده اجتماعي، تقويت كننده پته اي 1-1- مقدمه1-2- بيان مساله1-3- اهميت و ضرورت پژوهش1-4- اهداف پژوهش1-4-1- هدف كلي1-4-2- اهداف اختصاصي1-4-3- هدف كاربردي1-5- فرضيه هاي پژوهش1-6- متغيرهاي پژوهش1-6-1- تعاريف مفهومي متغيرها1-6-2- تعاريف عملياتي متغيرهافصل دوم: مروري بر ادبيات و سوابق پژوهش2-1- كم تواني ذهني2-1-1- تعريف كم تواني ذهني2-1-2- طبقه بندي كم تواني ذهني2-1-3- شيوع كم تواني ذهني2-2- پيشرفت تحصيلي2-2-1- تعاريف پيشرفت تحصيلي2-2-2- معيارهاي پيشرفت تحصيلي2-2-3- پيشرفت تحصيلي در كودكان كم توان ذهني2-2-4- نياز به پيشرفت2-2-5- انگيزش و مشوق2-2-6- نتايج پژوهش هاي مربوط به رابطه بين انگيزش و يادگيري2-3- انواع تقويت2-3-1- تقويت مثبت2-3-2- تقويت منفي2-3-3- عواملي كه بر افزايش اثربخشي تقويت موثر است2-3-4- اقدامات آموزشي كودكان كم توان ذهني2-3-5- ابزاري براي مديريت كلاس2-3-6- چطور از تشويق به طرز موثري استفاده مي شود2-3-7- پاداش اجتماعي2-3-8- اقتصاد ژتوني2-3-9- اقتصاد ژتوني چگونه و در چه مواقعي به كار برده مي شود2-3-10- عوامل كليدي در اقتصاد ژتوني2-3-11- سيستم اقتصاد ژتوني در كلاس هاي آموزش ويژه2-3-12- آسيب استفاده از پاداش هاي غذايي در دانش آموزان2-3-13- رهگشاي پاداش هاي كلاس درس2-3-14- ارزش پاداش دادن به دانش آموزان2-4- بررسي متون2-4-1- تحقيقات پيرامون استفاده از تقويت كننده هاالف) مروري بر پژوهش هاي انجام شده در خارجب) مروري بر پژوهش هاي انجام شده در ايرانفصل سوم: روش انجام پژوهش3-1- نوع پژوهش3-2- جامعه آماري3-3- نمونه آماري و روش گزينش نمونه ها3-4- ابزار جمع آوري اطلاعاتالف) آزمون هوش وكسلر كودكان تجديد نظر شدهب)آزمون هاي پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي3-5- روش اجرامحتواي جلسات آموزش3-6- روش هاي تجزيه وتحليل اطلاعات3-7- ملاحضات اخلاقيفصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري داده ها4-1- توصيف داده هافصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5-1- بحث در نتايج پژوهش5-1-1- بحث در فرضيات پژوهشفرضيه اصليفرضيه فرعي 1فرضيه فرعي 25-2- نتيجه گيري5-3- محدوديت ها5-4- پيشنهاداتفهرست منابعمنابع فارسيمنابع انگليسي

اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم


اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای


پیشرفت تحصیلی در درس علوم


تقویت کننده‌های پته ای


تقویت کننده‌های اجتماعی


پیشرفت تحصیلی


پیشرفت درسی


درس علوم


علوماثربخشی


تقویت


کننده‌های


اجتماعی


و


پته


ای


بر


پیشرفت


تحصیلی


در


درس


علوم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت سامانه مولتی پلکس خودرو

طرح منظر شهری محله ابک

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای (ODD)رادردانش آموز کم توان ذهنی درمان کنم

دانلود پروپوزال تاثیر اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی

پیشینه تحقیق سبک های تفکر

دانلود کتاب IELTS Writing Band 9 Essays

معاون امور عمومی ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته