دانلود رایگان


مقایسه و رابطه بین سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت نوجوانان معتاد و غیرمعتاد - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه مقایسه و رابطه بین سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت نوجوانان معتاد و غیرمعتاد (کارشناسی ارشد) تعداد صفحات :129 با فرمت ورد و قابل ویرایش چکیده: این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت یابی نوجوانان پسر مصرف کننده مواد مخدر و مقایسه آن با نوجوانان بدون سوءمصرف مخدر ا

دانلود رایگان پایان نامه مقایسه و رابطه بین سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت نوجوانان معتاد و غیرمعتاد (کارشناسی ارشد)تعداد صفحات :129 با فرمت ورد و قابل ویرایش چکیده: این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت یابی نوجوانان پسر مصرف کننده مواد مخدر و مقایسه آن با نوجوانان بدون سوءمصرف مخدر انجام شده است.روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع علی مقایسه ای و همبستگی می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه نوجوانان15 تا 18 ساله شهر تهران می باشد. نمونه شامل200 نفر نوجوان پسر 15 تا18 ساله (100 دارای سوء مصرف مواد مخدر و 100 نفر بدون سوءمصرف مخدر) که نمونه دارای سوء مصرف مواد مخدر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در مراکز ترک اعتیاد و مراکز DIC سطح شهر تهران و نمونه بدون سوءمصرف مواد مخدر نیز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مدارس سطح شهر تهران انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارتند از؛ الف) پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعيت شناختي، ب) پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور(AAQ) و ج) مقیاس سبک های هویت یابی برزونسکی (ISI-6G). جهت توصیف متغیرها از شاخص های آماری توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آزمون كلموگروف ـ اسميرنوف ( براي بررسي نرمال بودن توزيع داده‌ها)، آزمون های آماری t مستقل (جهت مقایسه میانگین متغیرها در دو گروه برای متغیر های نرمال)، آزمون U مان ویتنی (جهت مقایسه میانگین متغیرها در دو گروه برای متغیر های غیر نرمال)، آزمون آماری کای دو (برای مقایسه گروه ها) و نیز آزمون تعقیبی ضریب لاندا (برای مقایسه نسبت ها) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.يافته هاي به دست آمده نشان مي دهد كه، سبك هاي دلبستگي با سبك هاي هويت يابي در هر دو نمونه با هم ارتباط دارد، به اين معني كه نمونه دارای سوء مصرف مواد مخدر بیشترین میانگین را در سبک های دلبستگی نا ایمن و دوسوگرا و سبک های هویت یابی سردرگم/ اجتنابی و هنجاری کسب کردند و کمترین میانگین را در سبک دلبستگی ایمن و سبک هویت یابی اطلاعاتی داشتند. در نمونه بدون سوءمصرف مواد مخدر نتیجه برعکس بود، به این صورت که آن ها بیشترین میانگین را در سبک دلبستگی ایمن و سبک هویت یابی اطلاعاتی داشتند و میانگین کمتری در سبک های دلبستگی نا ایمن و دوسوگرا و سبک های هویت یابی سردرگم و هنجاری کسب کردند. نتایج نشان داد که می توان نوجوانان دارای سوء مصرف مواد مخدر و بدون سوءمصرف مواد مخدر از لحاظ سبک های دلبستگی و سبک های هویت یابی از هم تمیز داد.واژگان کلیدی: سبک های دلبستگی (ایمن، نا ایمن و دوسوگرا)، سبک های هویت یابی (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم)، سوء مصرف مواد و نوجوان.فهرست مطالبفصل اولکلیات پژوهشمقدمهبيان مسالهاهميت و ضرورت تحقيقاهداف پژوهشالف) هدف كليب) اهداف فرعيفرضيه هاي پژوهشالف) فرضيه هاي اصليب) فرضيه هاي فرعيج: سئوالات پژوهشیمتغیرهاتعريف متغيرهاالف) تعاريف مفهوميب) تعاريف عملياتيفصل دومادبیات پژوهشمقدمهپیشینه پژوهشالف) پیشینه نظرینوجوانیسن بلوغ ( نوجوانی)دیدگاه زیستی ـ روانی و اجتماعی در تبیین تغییرات نوجوانیدلائل اهمیت دوره نوجوانینوجوانی از دیدگاه صاحب نظراننوجوانی از دیدگاه بوهلرنوجوانی از نظر اریکسوننوجوانی از دیدگاه فرویددلبستگیتفاوت دلبستگی و پیوستگی و پیوند عاطفی و وابستگینظریه های مختلف در مورد دلبستگینظریه روان تحلیل گرینظریه آنا فرویدنظریه ماهلرنظریه وینی کاتنظریه اشپیتزنظریه اریکسوننظریه یادگیریکردار شناسینظریه بالبیسبک های دلبستگی1. سبک دلبستگی ایمن2. سبک دلبستگی ناایمن( اجتنابی و دوسوگرا)سبک های دلبستگی از نظر هازان و شیور1. سبک دلبستگی ایمن2.سبک دلبستگی نا ایمن3. سبک دلبستگی دوسوگرادلبستگی و آسیب شناسی روانی در بزرگسالیثبات سبک های دلبستگیهویتدیدگاه های نظری در مورد هویتنظریه لگاننظریه بلاسنظریه اریکسوندیدگاه لووینجردیدگاه مارسیا1. هویت موفق2. هویت دیررس3. هویت زودرس4. هویت سردرگمتعهد از دیدگاه مارسیانظریه های نئو اریکسونی در هویتالف) تئوری های تکمیل کنندهب) تئوری های بسط دهندهمدل های فرایندی در زمینه ی شکل گیری هویتدیدگاه سبک های هویت یابی1. سبك هويت یابی اطلاعاتي2. سبک هویت یابی هنجاری3. سبک هویت یابی سر در گم/ اجتنابیتعهد از نظر برزونسکیکرتینزمدل پردازش شناختی هویتعوامل موثر در فرایند شکل گیری هویترشد شناختی و هویترشد عاطفی و هویتعوامل اجتماعی و هویتفرهنگ و هویتمذهب و هویتپایگاه اقتصادی و هویتخانواده و هویتجنسیت و هویتمروري بر تاريخچه مواد مخدرسوء مصرف موادمفهوم شناسی موادسوء مصرف و وابستگی به موادملاک های تشخیصی( DSM-IV-TR ) برای سوء مصرف موادملاک های تشخیصی(DSM-IV-TR ) برای وابستگی به مواددیدگاه های مطرح در زمینه وابستگی به موادتحلیل روانیمحرومیت دهانی یا تثبیت در مرحله دهانیرشد نایافتگی شخصیتی و ناتوانی در غلبه بر بحران های رشدی و کسب هویتحالت دفاعی سرخوشی آورخود شیفتگیفرامن تنبیه گرنظریه رفتارینظریه شناختیمدل یادگیری اجتماعییادگیری اجتماعی چند مرحله اینظریه تعامل خانوادهنظریه سیستم های خانوادهسوء مصرف مواد توسط والدینسبک تربیتیمتغیرهای روان شناختیویژگی های شخصیتیآشفتگی عاطفی و گریز از ناملایمات زندگیمتغیر های خانوادگیرابطه سبک های دلبستگی و سوء مصرف موادهویت و سوء مصرف موادرابطه بین دلبستگی و هویتب.پیشینه پژوهشتحقیقات خارجیتحقیقات داخلیخلاصه و جمع بندی فصلفصل سومروش پژوهشمقدمهروش تحقیقجامعه پژوهشنمونه و روش نمونه گيريروش جمع آوري اطلاعات1 )پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی2 )پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور (AAQ)روايي و پايايي ابزار پژوهش3) مقیاس سبک های هویت یابی برزونسکی :(ISI-6G ) روايي و پايايي ابزار پژوهششیوه اجرای پژوهشروش های تجزيه و تحليل اطلاعاتفصل چهارمتجزیه و تحلیل داده هامقدمهتوصيف داده هابررسي فرضيه‌هاي پژوهشالف) فرصیه های اصلیب) فرضیه های فرعیج) سئوالات پژوهشیفصل پنجمنتیجه گیری و بحثمقدمهنتایج و بحثالف) فرضیه های اصلی تحقیقب) فرضيه هاي فرعي تحقیقج: سئوالات پژوهشی تحقیقیافته های جنبیمحدودیت هاپیشنهاداتالف) پیشنهادات پژوهشیب) پیشنهادات کاربردیفهرست منابعالف) منابع فارسیب) منایع لاتینپیوست ها

پایان نامه مقایسه و رابطه بین سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت نوجوانان معتاد و غیرمعتاد (کارشناسی ارشد)


سبک های دلبستگی نوجوانان


سبک دلبستگی


سبک هویت نوجوانان معتاد


معتاد


هویت نوجوانان غیر معتاد


پایان نامه ارشد


دانلود پایان نامه ارشدمقایسه


و


رابطه


بین


سبکهای


دلبستگی


و


سبکهای


هویت


نوجوانان


معتاد


و


غیرمعتاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال رشته مدیریت در مورد عوامل موثر بر جذب منابع مالی بانک

دانلود پاورپوینت طلای سیاه درس 7 مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

دانلود گزارش کار آموزی در اداره برنامه ریزی و مطالعات نیروی انسانی شرکت ملی نفت

دانلود پاوپوینت تحلیل کاروانسرای قصر بهرام

دانلود پاورپوینت ضرب عدد در کسر فصل 2 ریاضی چهارم

مسائل المپیادهای ریاضی جهانی از سال 1960 تا 2005

دانلود کار تحقیقی مشاركت انتفاعي

دانلود پاورپوینت ویژگى هاى حکومت رضاشاه درس 9 تاریخ یازدهم

دانلود پروپوزال رشته مدیریت اثر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله‎