دانلود رایگان


ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر مشارکت جوانان - دانلود رایگاندانلود رایگان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر مشارکت جوانان - کارشناسی ارشد تعداد صفحات :364 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول : کلیات تحقیق 1 1-1 مقدمه 2 1-2 بیان مسأله 4 1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 7 1-4 سؤالات تحقیق 10 1-5 فرضیات تحقیق 11 1-6 اهداف تحقیق 11 1-7 مراحل انجام کارو روش تحقیق 12 1-7-1

دانلود رایگان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر مشارکت جوانان - کارشناسی ارشدتعداد صفحات :364 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول : کلیات تحقیق 11-1 مقدمه 2 1-2 بیان مسأله 4 1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 71-4 سؤالات تحقیق 10 1-5 فرضیات تحقیق 11 1-6 اهداف تحقیق 11 1-7 مراحل انجام کارو روش تحقیق 121-7-1 روش تحقیق 12 1-7-2 روش گردآوری اطلاعات 131-7-3 روش نمونه گیری 141-7-3-1 مفهوم نمونه 14 1-7-3-2 نمونه 14 1-7-3-3 نمونه گیری 14 1-7-3-4 روش های نمونه گیری 151-7-4 جامعه آماری (روش برآورد حجم نمونه ) 151-7-5 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 161-7-5-1 شیوه های تجزیه وتحلیل داده ها 171-8 قلمرو تحقیق 181-9 پیشینه تحقیق 18 1-10 محدودیت های تحقیق 26فصل دوم : تعاریف ، مفاهیم ومبانی نظری 272-1 مقدمه 28 2-2 تعاریف ومفاهیم وواژگان تحقیق 292-2-1 توانمند سازی 292-2-2 مشارکت 302-2-3 مشارکت اجتماعی 31 2-2-4 جوانان 31 2-2-5 ساماندهی 33 2-2-6 سرمایه اجتماعی 342-2-7 توسعه پایدار 342-2-8 پایداری اجتماعی 35 2-2-9 اسکان غیررسمی 35 2-2-10 کجروی یا انحراف اجتماعی 372-2-11 حاشیه وحاشیه نشینی 38 2-2-11-1 نقدمفهوم حاشیه نشینی 392-3- سطوح تحلیلی پدیده اسکان غیررسمی 422-4 علل اسکان غیررسمی 432-5 اسکان غیررسمی درجهان 472-5-1 گرایشات جهانی 47 2-5-1-1 کشورهای جنوب 47 2-5-1-2 کشورهای شمال 49 2-5-1-3 اسکان غیررسمی درایران 502-6 راهبردها و نظریات ارائه شده برای ساماندهی پدیده اسکان غیررسمی 57 2-6-1 دیدگاه خنثی و منفعل 572-6-2 دیدگاه تخریب و برخورد قهرآمیز 57 2-6-3 دیدگاه بنیادگرا 582-6-4 دیدگاه اصلاح طلب 59 2-6-5 راهبرد توانمند سازی 59 2-7 نظریه هاو دیدگاه های شکل گیری اسکان غیررسمی 612-7-1 دیدگاه بوم شناسی 612-7-2 دیدگاه نابرابری 622-7-3 دیدگاه لیبرالی 642-7-4 دیدگاه رادیکالی 65 2-7-5 دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا 67 2-7-6 دیدگاه جامعه گرایان جدید 69 2-8 تئوری های تبیین اسکان غیررسمی 69 2-8-1 رویکرد ساختاری وتبیین تکوین اسکان غیررسمی 69 2-8-2 رویکرد کارکردی و تبیین تکوین اسکان غیررسمی 72 2-9 سیر تطور و دگرگونی درتبیین نظری سکونتگاه های غیررسمی 75 2-10 برنامه ریزی محیطی ، دیدگاه ها و نظریه های مربوط به آن 83 2-10-1 دیدگاه توسعه پایدار 842-10-2 دیدگاه اکولوژی اجتماعی 88 2-10-3 نظریه بازساخت 90 2-10-3-1 مشخصه های بازساخت شهری 902-10-4 سرمایه اجتماعی 922-10-5 نظریه پردازان سرمایه اجتماعی 942-10-5-1 دیدگاه پیربوردیو 942-10-5-2 دیدگاه کلمن 95 2-10-5-3 دیدگاه فوکویاما 962-10-5-4 دیدگاه اوفه و فوش 972-10-5-5 دیدگاه پاتنام 98 2-10-6 توسعه اجتماعی 992-10-7 رویکرد اجتماع محور و سکونتگاه های غیررسمی 1022-10-8 مشارکت 1052-10-8-1 مفهوم مشارکت 105 2-10-8-2 رویکرد مشارکت 106 2-10-9 رویکرد بهسازی 1072-10-10 دیدگاه توانمندسازی 1102-11 نظریه ها و دیدگاه های پیرامون ناهنجاری های اجتماعی 1162-11-1 نظریه بوم شناختی 1162-11-2 نظریه انحرافات مرتون 117 2-11-3 نظریه خرده فرهنگ 119 2-11-4 نظریه فرهنگ فقر 1202-12 تبیین رفتار انحرافی از دیدگاه جامعه شناسی 1222-13 تأثیر حاشیه نشینی بر افزایش ناهنجاری های اجتماعی 1242-14 جمع بندی وتجزیه وتحلیل فصل دوم 126فصل سوم : ویژگی های طبیعی و اجتماعی ـ فرهنگی منطقه وشهرمهاباد 129 3-1 مقدمه 1313-2 ویژگی های جغرافیایی شهر مهاباد 1333-2-1 موقعیت جغرافیایی 133 3-2-2 ناهمواری وتوپوگرافی 136 3-2-3 طبقه بندی ارتفاعی درشهرمهاباد 1393-2-4 طبقه بندی شیب 140 3-3 اقلیم 1423-3-1 روزهای یخبندان 1433-3-2 دما 1433-3-3 رطوبت 1443-3-4 جهت باد 1443-3-5 منابع آب 147 3-4 زمین شناسی 1503-4-1 خاک 153 3-4-2 پوشش گیاهی 155 3-5 ویژگی های انسانی 1553-6 ویژگی های تاریخی ، سیاسی شهر مهاباد 157 3-7 وجه تسمیه شهر مهاباد 1603-8 تحولات جمعیتی درشهرمهاباد 1613-9 ساختمان جمعیت 1633-9-1 ترکیب سنی جمعیت 1633-9-2 ترکیب جنسی جمعیت 1653-9-3 نسبت جنسی جمعیت 166 3-10 عوامل مؤثر در توسعه شهر مهاباد 1693-10-1 عوامل طبیعی 169 3-10-2 عوامل انسانی ـ اجتماعی 172 3-10-2-1 مهاجرت 172 3-10-3 ویژگی های سیاسی و ژئوپولتیک منطقه و نقش آن در توسعه شهر 1753-10-4 سیر تکوین و تحول اسکان غیررسمی در مهاباد و تأثیر آن در توسعه شهر 1783-10-4-1 بررسی کلی محیط پیرامون ، سکونتگاه های غیررسمی مهاباد 181 3-11 جمع بندی و نتیجه گیری 195 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 197 4-1 مقدمه 198 4-2 موقعیت و وسعت محدوده مورد مطالعه 199 4-3 ویژگی های محیط طبیعی و بستر شکل گیری کالبدی محله کانی صوفی طه 203 4-4 بررسی ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه 2074-4-1 جمعیت و بعد خانوار 2074-4-2 تراکم جمعیت 208 4-4-3 نرخ رشد 209 4-4-4 وضعیت آموزش وسواد 210 4-4-5 وضعیت مهاجرت 214 4-4-6 ترکیب سنی و جنسی جمعیت 215 4-5 ویژگی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه نمونه 2184-5-1 ترکیب سنی جامعه نمونه 218 4-5-2 ترکیب جنسی جامعه نمونه 219 4-5-3 وضعیت تأهل جامعه نمونه 220 4-5-4 وضعیت نحوه گذران زندگی جامعه نمونه 221 4-5-5 وضعیت تحصیلی جامعه نمونه 222 4-5-6 وضعیت فعالیت جامعه نمونه 2234-5-7 وضعیت اقتصادی خانواده های جامعه نمونه 224 4-5-8 بررسی سابقه سکونت در محل 225 4-5-8-1 مالکیت زمین ومسکن در محدوده مورد مطالعه 2264-5-8-2 وضعیت مالکیت زمین در محدوده مورد مطالعه 227 4-5-8-3 وضعیت مالکیت مسکن جامعه نمونه 228 4-6 ویژگی های کالبدی ـ فضایی و زیرساختی محدوده مورد مطالعه 229 4-6-1 بررسی الگوهای توسعه کالبدی در محدوده سکونتی کانی صوفی طه 229 4-6-2 امکانات و تسهیلات زندگی وزیرساختی 2314-6-2-1 برق شهری 2314-6-2-2 آب شهری 2324-6-3 بررسی ویژگی های ساختمانی در محدوده مورد مطالعه 2334-6-3-1 کیفیت ساختمانی 2344-6-3-2 نوع مصالح ساختمانی 2354-6-3-3 دانه بندی 236 4-6-4 بررسی وضعیت عملکردی محدوده سکونتی کانی صوفی طه 2384-6-4-1 بررسی وضعیت خدماتی از دید جامعه نمونه 239 4-6-4-1-1 بررسی وضعیت کاربری های خدمات عمومی از دید جامعه نمونه 242 4-6- 4- 1-2 بررسی وضعیت کاربری های خدمات ویژه جوانان از دید جامعه نمونه 244 4-7- ویژگی های مشارکت پذیری جامعه نمونه 250 4-7-1 بررسی زمینه های مشارکت پذیری 250 4-7-1-1 علت انتخاب محل برای سکونت 2504-7-1-2 میزان تمایل جهت ادامه سکونت درمحل 252 4-7-1-3 وضعیت شبکه روابط اجتماعی در بین جامعه نمونه 2594-7-2 بررسی میزان مشارکت پذیری جامعه نمونه 2674-7-2-1 سنجش جامعه نمونه در رابطه با مفهوم مشارکت 267 4-7-2-2 سنجش جامعه نمونه در رابطه با مفهوم بهسازی 2694-7-2-2-1- سنجش جامعه نمونه در رابطه با مشارکت در امر بهسازی 2704-8 بهترین راه حل ساماندهی از دید جامعه نمونه 2754-9 سکونتگاه های غیررسمی و ناهنجاری های اجتماعی 2774-9-1 بررسی ارتباط بین سکونتگاه های غیررسمی و ناهنجاری های اجتماعی از دید جامعه نمونه 2774-10 انواع ناهنجاری موجود در محله از دید جامعه نمونه 2804-11 بهترین راه حل برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی از دید جامعه نمونه 281 4-12 جمع بندی فصل چهارم 2864-13 نتیجه گیری 290فصل پنجم : آزمون فرضیات ، جمع بندی و ارائه پیشنهادات 2945-1 مقدمه 295 5-2 آزمون فرضیه ها 296 5-3 جمع بندی و نتیجه گیری 324 5-4 پیشنهادها و راهبردهای اصلاحی 327منابع و مأخذ 332 پیوستچکیده انگلیسی 343

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر مشارکت جوانان


ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی


سکونتگاه های غیر رسمی


مشارکت جوانان


پایان نامه


ایجاد فروشگاه رایگان فایل


فروشگاه ساز رایگان فایل


کسب درآمد با فروش فایل


فروشگاه فایل


مقاله


پایان نامه
ساماندهی


سکونتگاه


های


غیر


رسمی


با


تاکید


بر


مشارکت


جوانان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت تعاریف، شاخصها و تجزيه و تحليل بهره وری سازمانی

کار تحقیقی حقوق - اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی ديگر

دانلود پاورپوینت طلای سیاه درس 7 مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری نجم رایانه

دانلود پروپوزال رشته مديريت ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

پروپوزال مقایسه وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی مدارس استان خراسان جنوبی با استاندارد های موجود

دانلود پاورپوینت درس اول پیام های آسمانی پایه هفتم بینای مهرباندانلود پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم: انقلاب اسلامی ایران

مبانی نظری آشنایی با پدیده دختران فراری