دانلود رایگان


پروژه طرح 2 شهرسازی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه طرح 2 شهرسازی _ محله شاهین منطقه 5 تهران 125 ص فرمت pdf فهرست مطالب 1- شناخت محله شاهین 6 1-1- تعیین مرز محدوده 7 1-2- شناخت جغرافیایی و اقلیمی.. 8 1-2-1. نقش اقلیم در پیدایش آن. 8 1-2-2. شیب و توپوگرافی.. 9 1-2-3. وضع طبیعی آب و هوایی.. 9 1-2-4. ناحیه محدوده: 10 1

دانلود رایگان دانلود پروژه طرح 2 شهرسازی _ محله شاهین منطقه 5 تهران 125 ص فرمت pdf فهرست مطالب1- شناخت محله شاهین 61-1- تعیین مرز محدوده 71-2- شناخت جغرافیایی و اقلیمی.. 81-2-1. نقش اقلیم در پیدایش آن. 81-2-2. شیب و توپوگرافی.. 91-2-3. وضع طبیعی آب و هوایی.. 91-2-4. ناحیه محدوده: 101-3- شناخت پیشینه تاریخی.. 101-3-1. عوامل تاریخی رشد و اضمحلال. 131-3-2. تاریخچه محدوده 131-4- شناخت جمعیتی.. 131-5- شناخت اجتماعی- فرهنگی.. 151-6- شناخت کالبدی: 162- تحلیل محله شاهین.. 442-1- تحلیل جمعیت.. 452-1-1. شناخت ویژ گی های جمعیتی محدوده 452-1-2. جمعیت محله شاهین شمالی.. 452-1-3. تفکیک جنسیتی جمعیت محله. 462-1-4. تفکیک جمعیت محله بر حسب رده های سنی.. 472-1-5. سطح سواد در محله. 472-1-6. ویژگی های جمعیتی.. 482-2- تحلیل اقتصادی.. 492-2-1. نرخ بیکاری.. 492-2-2. تفکیک جنسیتی شاغلین.. 492-2-3. میزان درآمد ماهیانه خانوار: 502-2-4. ویژگی های اقتصادی.. 512-2-5. قیمت ابنیه. 512-3- تحلیل اجتماعی و فرهنگی.. 522-3-1. هویت مداری.. 522-3-2. سرزندگی: 572-3-3. امنیت: 592-4- تحلیل کالبدی.. 622-4-1. ویژگی های کالبدی.. 622-4-2. ویژگی های کالبدی.. 632-4-3. مشکلات کالبدی.. 642-4-4. راهکار 642-4-5. محدودیتهای توسعه کالبدی.. 652-4-6. امکانات کالبدی.. 652-4-7. سطوح و سرانه کاربری های موجود در منطقه. 652-5- سازمان فضایی.. 662-5-1. سازمان فضایی موجود منطقه. 662-5-2. نقشه سازمان فضایی.. 672-5-3. نقشه سلسله مراتب راه 672-6- آلودگی.. 752-6-1. آلودگی صوتی.. 752-6-2. آلودگی زیست محیطی و هوا 762-6-3. آلودگی بصری.. 772-7- ماتریسها 782-7-1. ماتریس سازگاری.. 782-7-2. ماتریس مطلوبیت کاربریها 792-7-3. ماتریس وابستگی.. 802-7-4. ماتریس ظرفیت.. 813- تجزیه و تحلیل با تکنیک (SWOT) 823-1- تکنیک SWOT. 833-1-1. اهمیت تکنیک Swot. 833-2- جدول SWOT و استراتژی مطالعات جمعیتی.. 853-2-1. جدول SWOT مطالعات جمعیتی.. 853-2-2. استراتژیهای جمعیتی.. 863-3- جدول SWOT و استراتژی مطالعات اقتصادی.. 873-3-1. جدول SWOT مطالعات اقتصادی.. 873-3-2. استراتژیهای اقتصادی.. 883-4- جدول SWOT و استراتژی مطالعات فرهنگی.. 903-4-1. جدول SWOT مطالعات فرهنگی.. 903-4-2. استراتژیهای فرهنگی.. 913-5- جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی.. 933-5-1. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – دسترسی.. 933-5-2. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – کاربری.. 953-5-2.1. جدولSWOT مطالعات کالبدی – کاربری.. 993-5-2.2. استراتژی های کالبدی – کاربری.. 1003-5-3. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – منظرشهر و سیما 1063-5-4. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 112جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 112جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 1133-5-5. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 115جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 115جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 1164- نتیجه گیری.. 122

پروژه طرح 2 شهرسازی


دانلود پروژه طرح 2 شهرسازی


دانلود نمونه پروژه طرح 2 شهرسازی


طرح 2 شهرسازی


شهرسازی


برنامه ریزی شهری


مهندسی شهرسازی


شهرسازیپروژه


طرح


2


شهرسازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری رفتارهای پرخطر و رفتارهای پرخطر جنسی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت اثر بازاريابی رابطه مند بر وفاداری مشتريان

پروژه و تحقیق سنگ گچ و تاریخچه آن

دانلود پروپوزال حسابداری ارتباط پیش‏ بینی سود با مدیریت سود

دانلود پاورپوینت هند و چین درس 5 تاریخ دهم انسانی

دانلود پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 فارسی سوم

33 سوال کلیدی در تکنولوژی بتن

33 سوال کلیدی در تکنولوژی بتن

اقدام پژوهی چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم ؟

دانلود پاورپوینت مديريت بحران Crisis Management