دانلود رایگان


پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فرمول های مربوطه طبق موارد زیر ارایه وبیان شده است: 1- اهدف کلی تصفیه فاضلاب 2- انواع فاضلاب Related image 3- فاضلاب خانگی 4- مشخصات فاضلاب خانگی 5- فاضلاب صنعتی 6- تفاوتهای میان فاضلاب ص

دانلود رایگان در این پروژه پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فرمول های مربوطه طبق موارد زیر ارایه وبیان شده است:1- اهدف کلی تصفیه فاضلاب2- انواع فاضلابRelated image3- فاضلاب خانگی4- مشخصات فاضلاب خانگی5- فاضلاب صنعتی6- تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی7- تشابه فاضلاب های صنعتی8- آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی9- فاضلاب های ناشی از سیلاب ها10- تصفیه فاضلاب11- باکتریهای موجود در فاضلابImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎12- برخی میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب13- تصفیه بیولوژیک هوازی14- تصفیه بیولوژیک بی هوازی15- آزمایش های فاضلاب16- شاخص های آلودگی آب و فاضلاب17- تعریف BOD18- منحنی تغییرات BOD19- اکسیداسیون مواد آلی کربن دار20- فلوچارت مواد آلی ازته21- نمایش ریاضی تغییرات BODImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎22- تمرین و حل آن23- میزان آلودگی فاضلاب های شهری24- تصاویر دستگاه BOD متر دیجیتال25- انجام آزمایش COD به روش تقطیر برگشتی 26- TOC27- تصاویر چند نمونه از دستگاه TOCمتر28- فلوچارت جامدات موجود در فاضلاب (TS)29- اکسیژن محلول DOImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎30- فلوچارت و فرمول جمعیت معادل31- مقصود از تصفیه فاضلاب32- روشهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب33- تصفیه فیزیکی34- مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی35- صاف کردن فاضلاب 36- ته نشین کردن مواد معلق به همراه تصاویر37- حوضچه های ته نشینیImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎38- نمایی از یک حوضچه ته نشینی39- کاربرد رابطه استوک در طراحی حوضچه ته نشینی و فرمول مربوطه40- رابطه سرعت ته نشینی41- در عمل استفاده از قانون استوک به دلایل زیر ممکن نیست42- لایه بندی حوضچه های ته نشینی43- بطور متوسط میزان کاهش شاخص های آلودگی در ته نشینی اولیه عبارتند از:44- بررسی هیدرولیکی نوع جریان در ته نشینی با ذکر فرمول های مربوطه45- واحدهایی که در تصفیه خانه ویژه عمل ته نشینی هستند46- شناور سازی47- تصفیه زیستی (بیولوژیکی)Image result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎ 48- فلوچارت سیکل بسته مواد آلی و معدنی در طبیعت49- انواع میکروارگانیسم ها50- میکروارگانیسم ها51- باکتریهای ساپروفیت52- تاثیر دما بر باکتریها53- تاثیر pH بر باکتریها54- مهمترین انواع تصفیه بیولوژیکی55- تصفیه هوازی56- انواع تصفیه هوازی57- اکسیژن رسانی در تصفیه فاضلابImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎ 58- انواع هوادهی و تصاویر مربوطه59- انواع هوادهی (در تصفیه آب) و تصاویر مربوطه60- عوامل تاثیر گذار بر میزان جذب اکسیژن61- محاسبه مقدار اکسیژن جذب شده توسط فاضلاب و فرمول مربوطه62- مقدار ضریب f63- تعیین میزان ضریب جذب اکسیژن (α) و رابطه مربوطه64- استفاده از اکسیژن خالص - مزایا- معایب65- تعریف بار حجمی (بار هیدرولیکی)66- مواد غذایی مورد نیاز باکتریها67- تقسیم بندی روشهای تصفیه بیولوژیکی هوازی68- میزان تصفیه69- تصفیه بیولوژیک با کمک باکتریهای بی هوازی70- هضم لجن بیولوژیکImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎71- مراحل هضم بی هوازی لجن72- ترکیب بیوگاز تولیدی در فرایند بی هوازی73- تاثیر دما بر تولید گاز74- تقسیم بندی باکتریها از لحاظ دمای مناسب برای رشد75- کاربرد بیوگاز76- خواص لجن هضم شده77- نیترات سازی یا آمونیاک زدایی(نیتریفیکاسیون)78- مشکلات ناشی از حضور نیترات79- نیترات زدایی یا ازت زدایی(دنیتریفیکاسیون)80- فلوچارت مراحل تصفیه فاضلاب برای تخلیه به آبهای سطحی Image result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎81- حذف فسفات از فاضلاب82- تصفیه شیمیایی83- عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد محلول در فاضلاب84- انعقاد و لخته سازی85- مهمترین ترکیبات شیمیایی منعقد کننده86- گندزدایی87- کلروآمینها88- مراحل تاثیر کلر89- کلرزدایی90- روشهای کلر زداییImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎91- گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش92- نکات مهم در کاربرد اشعه ماوراء بنفش93- تصفیه طبیعی فاضلاب94- وارد نمودن فاضلاب به دریا و دریاچه95- محاسبه سطح آلوده شده دریا توسط فاضلاب و فرمول مربوطه96- شاخص آلودگی میکروبی97- استاندارد آمریکا از نظر آلودگی کرانه ها و محل شنا98- نکات مهم در طراحی سیستم های رها سازی فاضلاب در دریا99- وارد نمودن فاضلاب به مرداب های طبیعی100- پخش فاضلاب در زمینImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎ 101- شرایط لازم برای پخش فاضلاب در زمین102- معایب پخش فاضلاب در زمین103- روشهای مختلف پخش فاضلاب در زمین104- وارد نمودن فاضلاب در چاه105- ساختمان چاه جذب کننده فاضلاب106- نکته بهداشتی در احداث چاه107- محاسبه سطح لازم در چاه های جذبی108- دریاچه های تصفیه فاضلاب (برکه تثبیت)109- نمایی از یک برکه تثبیت فاضلاب110- نحوه تامیین اکسیژن مورد نیاز باکتریها در برکه های تثبیتImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎111- محاسن استفاده از برکه های تثبیت112- معایب استفاده از برکه های تثبیت فاضلاب113- انواع برکه های تثبیت114- برکه تثبیت هوازی115- انواع برکه های تثبیت هوازی از نظر بارگذاری116- برکه های تثبیت اختیاری117- طراحی برکه های تثبیت اختیاری و فرمول مربوطه118- برکه های تثبیت بی هوازی119- طراحی برکه های تثبیت بی هوازی و روابط مربوطه120- برکه های تثبیت تکمیلیImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎121- برکه های تثبیت هوادهی شده122- طراحی برکه های تثبیت هوادهی شده و فرمول مربوطه123- جزئیات ساختمانی برکه های تثبیت124- نگهداری برکه های تثبیت فاضلاب125- مرداب های مصنوعی126- تصفیه مصنوعی فاضلاب127- ایستگاه پمپاژ ورودی فاضلاب128- پمپ پیچ وار و تصاویر129- فلوچارت آشغال گیر130- ملاحظات طراحی آشغال گیرImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎131- افت انرژی در آشغال گیر و فرمول مربوطه132- بازده کار آشغال گیر133- دفع آشغالهای جدا شده134- آشغال خرد کن135- حوض دانه گیر (ماسه گیر)136- انواع سیستم های دانه گیر137- مقدار مواد شده توسط سیستم دانه گیر138- حوض های دانه گیری کم عمق139- حوض های دانه گیر کم عمق مستطیل شکل140- حوضهای دانه گیر کم عمق دایره ای141- حوضهای دانه گیر عمیقImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎ 142- حوضهای دانه گیر با کمک دمیدن هوا143- برتری حوضهای دانه گیری با کمک دمیدن هوا144- استخرهای ته نشینی145- استخرهای ته نشینی اولیه146- کارائی سیستم ته نشینی اولیه147- تقسیم بندی فضای درونی استخرهای ته نشینی148- انواع استخرهای ته نشینی 149- برتری های استخرهای ته نشینی مستطیلی150- نمونه ای از استخرهای ته نشینی مستطیلیImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎151- نمایی از یک استخر ته نشینی مستطیلی152- بهترین طراحی استخرهای ته نشینی153- تصویری از استخر ته نشینی مستطیلی با طول زیاد154- منطقه جمع شدن لجن155- منطقه خروجی156- استفاده از صفه های مورب در استخرهای ته نشینی157- استخرهای ته نشینی دایره ای158- منطقه ورودی و خروجی159- سیستم کفاب گیری160- استخرهای ته نشینی بدون لجن روب مکانیکی161- بخش های مختلف استخر ته نشینی با لجن روبی ثقلی162- طراحی استخرهای ته نشینی با سیستم لن روب ثقلی و فرمول مربوطه163- استخرهای ته نشینی با کمک مواد منعقد کننده164- مزایای سیستم های ته نشینی با کمک مواد منعقد کننده165- تصفیه زیستی فاضلاب166- انواع تصفیه زیستی فاضلاب167- تصفیه هوازی168- صافی های چکنده169- نمایی از یک سیستم صافی چکنده170- نمایی از یک صافی چکندهImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎171- انواع قطعات پلاستیکی به تهیه شده برای صافی چکنده172- هوادهی در سیستم های صافی چکنده 173- طبقه بندی صافی های چکنده از نظر شکل ساختمانی174- طبقه مندی صافی های چکنده از نظر میزان آلودگی قابل تصفیه175- راهبری صافی های چکنده176- معایب صافی های چکنده در برابر سیستم لجن فعال (هوادهی)177- برتری های صافی چکنده در مقایسه با استخر هوادهی178- سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (هوادهی) و فلوچارت مربوطه179- محاسبه صافی های چکنده180- استفاده از معادله NRC در طراحی صافی چکنده و روابط مربوطه181- مقدار ضریب RS در معادله NRCImage result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎ 182- محاسبه استخرهای هوادهی183- محاسبه حجم استخر هوادهی و فرمول مربوطه184- نسبت غذا به میکرو ارگانیسم (F/M)185- لجن برگشتی (Rs) و فرمول مربوطه186- شاخص حجمی لجن (SVI)187- شاخص جرمی لجن (SDI)188- لجن اضافه (دور ریز)189- عمر لجن (SRT) و فرمول مربوطه190- محاسبه مقدار اکسیژن لازم و فرمول مربوطه191- محاسبه مقدار اکسیژنی که از دستگاه هواده باید وارد فاضلاب گردد و رابطه مربوطه192- محاسبه قدرت هواده ها و رابطه مربوطه193- محاسبه افت فشار در لوله های انتقال هوا و رابطه مربوطه Image result for ‫تصفيه اب و فاضلاب‬‎

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی


پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید


پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب


دانلود پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب


تصفیه آب و فاضلاب


مهندسی عمران


آب و فاضلاب


پاورپوینتپاورپوینت


تصفیه


آب


و


فاضلاب


در


211


اسلاید


کاربردی


به


طور


کامل


و


جامع


همراه


با


شکل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه و تحقیق سنگ گچ و تاریخچه آن

دانلود پاورپوینت My Nationality درس 1 زبان انگلیسی هشتم

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسر بزرگتر از واحد

دانلود پاورپوینت ميكروكنترلرهای AVR

پروژه و تحقیق سنگ گچ و تاریخچه آن

دانلود پاورپوینت درس 7 الدرس السابع عربی دهم علوم تجربی و ریاضیدانلود پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 فارسی سوم